Cov piv txwv ntawm qhov kev yuam cai ntawm txoj kev ceev daim ntawv ntsuam xyuas xws li siv lub xov tooj (cell phone) ua cov ntawv ntsuam xyuas, luam tsab ntawv ntsuam xyuas cov lus nug, sib qhia cov lus teb, thiab lwm yam. Cov no yog tej yam tshwm sim tau txhaum loj thiab yuav tsum raug muab cej luam.

Cov hauv qab no muaj rau siv yog tias nej ntseeg tias muaj qhov kev yuam cai ntawm txoj kev ceev daim ntawv ntsuam xyuas. Nyob rau txhua kis, thov npaj nthuav qhia cov ntsiab lus raws li ntawm no: lub sij hawm thiab qhov chaw tau muaj qhov teeb meem, nws tshwm sim nyob hauv qib twg los yog chav kawm twg, tau muab daim ntawv ntsuam xyuas dab tsi rau ua, tau tshwm sim li cas thiab tau ua li cas rau nws lawm.

Cej luam qhov kev yuam cai ntawm txoj kev ceev daim ntawv ntsuam xyuas ncaj nraim mus rau cov tsev kawm ntawv:
  • Hais ncaj nraim mus rau nej tus me nyuam tus xib fwb los yog lub tsev kawm ntawv tus tuam thawj xib fwb.

Cej luam qhov kev yuam cai ntawm txoj kev ceev daim ntawv ntsuam xyuas ntsiag to mus rau MMSD:
Cej luam qhov kev yuam cai ntawm txoj kev ceev daim ntawv ntsuam xyuas mus rau MMSD Tus Thawj Tswj Feem Kev Ntsuam Xyuas: