Cov Caij Nyoog

Rov Qab

Hauv qab no nej yuav pom cov caij nyoog ntsuam xyuas rau xyoo 2019-20. Cov caij nyoog no nthuav qhia cov ntawv ntsuam xyuas loj muab rau ua, uas yog raug kee los ntawm Xeev Wisconsin los yog los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv. Chav kawm cov ntawv ntsuam xyuas yuav tsis muab tso ua ke rau hauv. Ncua sij hawm qhia tag nrho ncua sij hawm yuav siv tau rau lub tsev kawm ntawv los muab daim ntawv ntsuam xyuas; nws tsis yog txhais tias cov me nyuam kawm ntawv yuav raug ntsuam xyuas rau tag nrho ncua sij hawm. Yog xav paub cov hnub ntawm cov ntawv ntsuam xyuas, thov hais mus rau lub tsev kawm ntawv uas nej tus me nyuam tuaj mus kawm.

Tsev neeg cov caij nyoog hauv qab no muaj ua PDF format..

Kho ntxiv Lub Xya Hli 1, 2018.

Phaj Pib Cov Caij Nyoog:

Elementary Family Calendar

 • Cov Me Nyuam Muaj 4 Xyoos Qib Pib Xyaum (4K)
 • Qib Pib Xyaum (Kindergarten)
 • Qib 1
 • Qib 2
 • Qib 3
 • Qib 4
 • Qib 5

Phaj Nrab Cov Caij Nyoog:

Middle School Family Calendar

 • Qib 6
 • Qib 7
 • Qib 8
Phaj Siab Cov Caij Nyoog:

High School Family Calendar

 • Qib 9
 • Qib 10
 • Qib 11
 • Qib 12