Cov Ntsiab Lus Txhua Yam

Rov Qab

Hau qab no yog cov links muab cov ntsiab lus hais txog Daim Ntawv Ntsuam Xyuas CogAT (Cognitive Abilities Test).

Nqe lus piav me ntsis txog qhov kev ntsuam xyuas:

CogAT Screener

Discussion points:

CogAT Discussion Points

Communication:
  • 2015 Letter to Families Hmong (pdf)
ELL/SwD Decisions:
  • CogAT ELL Decisions 

Gr 2 ELL  Gr 5 ELL

ELL support, Gr 2 (pdf)   ELL support, Gr 5 (pdf)

  • CogAT SwD/504 Appropriate Accommodations 

Gr 2 CogAT SwD   Gr 5 CogAT SwD

      IEP supports, Gr 2 (pdf)   IEP supports, Gr 5 (pdf)

Assessment Administration:
  • Sab tom qab ntawm (tus muag daim ntawv) Daim Ntawv Ntsuam Xyuas CogAT qhov website (ua Lus Askiv)