Rov qab mus: OAA Home

Rov mus rau OMGE Screener Home page.

Nyob rau nplooj no nej yuav pom cov ntsiab lus hais txog WIDA Daim Ntawv Ntsuam Xyuas thiab WIDA Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Ua Nyob Lwm Qhov Chaw Tau (Remote Screener)

Nqe Lus Piav Txog WIDA Daim Ntawv Ntsuam Xyuas:

WIDA Daim Ntawv Ntsuam Xyuas yog ib qhov kev ntsuam xyuas kev paub Lus Askiv npliag muab rau cov me nyuam kawm ntawv tuaj rau hauv qib K-12 los pab cov xib fwb xeeb xyuas cov me nyuam xyaum kawm Lus Askiv (ELs). Lub hom phiaj ntawm qhov kev ntsuam xyuas no yog pab cov xib fwb muab kev txiav txim siab seb tus me nyuam kawm ntawv puas yog ib tug tsim nyog tau txais kev pab rau cov Lus Askiv.

Tej yam cov yim neeg yuav npaj siab tau rau Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Ua Nyob Rau Lwm Qhov Chaw:

Yog tias Daim Ntawv Thom Nug Hom Lus Tom Tsev qhia tias tsim nyog tau txais kev ntsuam xyuas ntxiv, cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais cov ntaub ntawv xav los rau siv rau Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Ua Nyob Rau Lwm Qhov Chaw. Mam li npaj ib lus sij hawm rau txhua tus me nyuam kawm ntawv thiab tus xib fwb muab Daim Ntawv Ntsuam Xyuas. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum txhob saib cov ntaub ntawv ua ntej hu xov tooj los yog tham pom ntsej muab nrog tus xib fwb tso.

Tej yam cov yim neeg yuav tau txais ua ntej Qhov Kev Ntsuam Xyuas:

Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tau txais ib tus qhab nee npaj tseg rau cov ntaub ntawv, thiab tsab ntawv nrog ua ke los rau cov yim neeg. Ntawm no yog tsab ntawv nrog ua ke los.

WIDA Remote Family Letter

Mus saib tau tsab ntawv ntawm no.