Cov Ntsiab Lus Txhua Yam

Rov Qab

Image of Qhov Khoom Plig Qhuas Kev Paub Ob Hom Lus

Kev paub ob hom lus (biliteracy) yog qhov muaj peev xwm txawj ob hom lus thiab kev muaj peev xwm siv tau cov kev txawj ntse nyob rau nws qhov kev kawm ntaub ntawv, kev sib raug zoo, kev siv lus, keeb kwm kev coj, kam teb chaws, thiab kev xav / kev siv lub hlwb (psychological context).

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab Qhov Khoom Plig Qhuas Kev Paub Ob Hom Lus (Seal of Biliteracy) txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm ntawm kev paub lus npliag duas siab thiab paub ib hom, los yog ntau hom lus ntxiv. Cov me nyuam kawm ntawv tswj tau qhov kev kawm no ua duav tau, los yog ua tau zoo tshaj, cov ntawm no:

    • Muaj kev ua tau tiav Xeev thiab Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv cov ntaub ntawv yuav tau ua txhua yam rau qhov kev kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab

    • Ua tau npliag rau hauv Xeev thiab Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv cov kev ntsuam xyuas nyeem ntawv

    • Chav Kawm Lus Askiv tus GPA 2.5

    • Daim Ntawv Ntsuam Xyuas ACCESS tau tus qhab nee 4.0 (ELLs xwb)

  • • Kev Paub Lwm Haiv Lus Nyob Rau Duas Siab Qhov Nrab (Qhov paub npliag kuj yuav sib txawv raws hom lus, kev txhawj (skill domain), tus qauv kawm (program model), thiab ncua sij hawm ntawm qhov kev kawm)

http://aappl.actfl.org/ thiab muaj txhua yam hais txog tej yam yuav pab tau los ua daim ntawv ntsuam xyuas muaj nyob hauv http://aappl.actfl.org/tips.

Yog muaj lus nug, nej yuav hais tau mus rau Paris Echoles tom LaFollette High School - (608) 204-3600 (cov ntaub ntawv hais txog Qhov Khoom Plig Qhuas Kev Paub Ob Hom Lus) los yog Rocio Patterson-Rivera nyob tom MMSD Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Nthiaj Teb (OMGE).