Daim ntawv no yog tsim los muab cov ntsiab lus ziag no hais txog cov kev ntsuam xyus nyob hauv MMSD.

Sau tawm lub Peb Hlis 18, 2020

Kev Tso Kawm Mus Deb (AP)
Kev Tso Kawm Mus Deb (AP)

MMSD tab tom koom tes nrog Tsooj Fwm Tswj Tsev Kawm Qib Siab (College Board) los txiav txim xyuas txog tej yam yuav tshwm sim thiab thaum twg mam muaj lub xyoo no cov Ntawv Ntsuam Xyuas Txog Qhov Kev Kawm Mus Deb (Advanced Placement Exams). Tsoom Fwv Tswj Tsev Kawm Qib Siab npaj siab yuav tshaj tawm cov laj txheej rau hnub Friday, lub Peb Hlis 20, 2020. Thaum muab cov ntsiab lus no rau sawv daws lawm, nws yuav siv sij hawm me ntsis rau MMSD los txiav txim xyuas cov laj txheej rau lub caij nplooj hlav. Cov ntsiab lus yuav muab qhia rau cov neeg ua hauj lwm, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg kom sai li sai tau.

Tsoom Fwv Tswj Tsev Kawm Qib Siab qhov website hais txog COVID-19.

Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Forward Exam
Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Forward Exam

MMSD tab tom koom tes nrog Xeev Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) los txiav txim xyuas tej yam yuav tshwm sim thiab thaum twg thiaj yuav muaj xyoo no Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Forward Exam. DPI tau thov mus rau Tsoom Nom Tswv Feem Kev Kawm Txuj (Federal Education Department) kom muab kev zam rau daim ntawv ntsuam xyuas xyoo no. Thaum peb paub txog Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Forward Exam, mam muab nws tham rau cov tsev kawm ntawv txhua lub thiab mam muab qhia rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv.

DPI qhov website hais txog COVID-19.

ACT Aspire
ACT Aspire

MMSD tab tom koom tes nrog Xeev Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) los txiav txim xyuas tej yam yuav tshwm sim thiab thaum twg thiaj yuav muaj xyoo no Daim Ntawv Ntsuam Xyuas ACT Aspire. DPI tau thov mus rau Tsoom Nom Tswv Feem Kev Kawm Txuj (Federal Education Department) kom muab kev zam rau daim ntawv ntsuam xyuas xyoo no. Thaum peb paub txog Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Aspire test, mam muab nws tham rau cov tsev kawm ntawv txhua lub thiab mam muab qhia rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv.

DPI qhov website hais txog COVID-19.

Muaj Lus Nug?
Muaj Lus Nug?

Yog tias nej muaj lus nug hais txog cov ntawv ntsuam xyuas/cov kev ntsuam xyuas hauv MMSD thaum lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw no, thov hais mus rau Tim Peterson, Tus Thawj Tswj Feem Kev Ntsuam Xyuas.

Email yog txoj hau kev zoo tshaj plaws yuav ntsib nws: tpeterson2@madison.k12.wi.us

Muaj cov ntsiab lus ntxiv nyob hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv qhov website hais txog COVID-19 Tej Yam Tshiab.